Hlavné menu

Všeobecné informácie Kritériá hodnotenia a klasifikácie Matematika Informatika Chémia Fyzika Biológia Technika a svet práce

Predmetová komisia prírodovedných predmetov

Všeobecné informácie

Charakteristika PK

Do Predmetovej komisie prírodvedných predmetov spadajú všetky predmety z oblastí matematika a práca z informáciami, človek a príroda, človek a svet práce, teda zahŕňa premety matematika, informatika, chémia, biológia, fyzika, technika a svet práce.

Vyučujúci jednotlivých predmetov sa snažia vo svojej výučbe uplatňpovať individuálny pristup k žiakom, rozvíjať ich kreativitu a tvorivosť, zapájať do procesu moderné technológia, ktoré pomáhajú hodiny ozvláštňovať a robiť ich tak pútavejšími pre žiakov. Snažia sa učiť takým štýlom, aby sa tieto predmety, neraz nenávidené, stali pre žiakov obľúbenými, alebo aspoň aby pre ne neboli strašiakmi, čo sa častokrát na mnohých školách stáva. Práve v tejto oblasti predmetov dostáva žiak priestor, aby sa naučil, z čoho sa skladá telo človeka, vedel rozoznať kvety či zveiratá žijúce v blízkom okolí a Slovensku ako takom, naučil sa chápať gravitačné zákony, Archimedov zákon, poznal pojem veľký tresk, oboznámil sa s evolúciou človeka, naučil sa myslieť a správať ekologicky, spoznal, že takmer všetko okolo nás sa skladá z atómov, pochopil premenu skupenstiev, oboznámil sa so základnými prvkami, ktoré denno-denne používame a prichádzame s nimi do styku... teda aby pochopil, takpovediac, tú hmotnú, vedeckú podstatu človeka, sveta a všetkého, čo nás obklopuje. Učia sa vykonávať základné operácie s počítačom, vedia pracovať s textovým editorom, vytvoriť tabuľky, grafy, prezentácie s hudbou či obrázkami, vedia spamäti násobiť, rysovať...

 

Zloženie PK 2017/2018:

Vedúci:

Mgr. Katarína Hazuchová (BIO - CHE - INF)

Členovia:

Mgr. Ingrid Dovčíková (MAT)

Mgr. Lukáš Fusatý (INF)

Mgr. Petronela Gogolová (SEE)

Mgr. Peter Šiška (FYZ - SEE - THD)

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    Školská 19, 922 31 Sokolovce
  • +421 33 77 37 127

Fotogaléria