Hlavné menu

Základné informácie Kritériá hodnotenia a klasifikácie Slovenský jazyk a literatúra Anglický jazyk Nemecký jazyk Dejepis Občianska náuka Geografia Výtvarná výchova a výchova umením Hudobná výchova Telesná a športová výchova Etická výchova Náboženská výchova

Predmetová komisia spoločenskovedných predmetov a výchov

Charakteristika PK

Predmetová komisa spoločenskovedných predmetov v sebe zahŕňa predmety z oblastí jazyk a komunikácia a človek a spoločnosť, teda predmety: slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, nemecký jazyk, dejepis, občianska náuka, geografia, výchova umením, výtvarná výchova, hudobná výchova, etická výchova, náboženská výchová telesná a športová výchova.

Úlohou PK spoločenskovedných predmetov je rozvíjať schopnosti, vedomosti a zručnosti žiakov v týchto oblastiach tak, aby žiaci nadobudli nielen teoretické poznatky, ale aby vedeli získané informácie využiť v praxi a v osobnom živote. Vyučujúci sa pritom snažia podporovať kreativitu a tvorivosť žiakov, uplatňovať inovatívne a tvorivé metódy, individuálny prístup a moderné technológie, ktoré v súčasnosti umožňujú ozvláštňovať vyučovací proces, robiť ho zábavnejším a pútavejším. Žiaci sa učia pracovať s literánym dielom, rozširujú si slovnú zásobu, precvičujú si pravopis a prednes, učia sa argumentovať, nebáť sa vysloviť slušným spôsobom svoj názor a vedieť ho podložiť vecnými faktami, prichádzajú do kontaktu s inými cudzími jazykmi, ktorých znalosť je v dnešnej modernej spoločnosti nevyhnutná, ba až žiadaná, spoznávajú svoju kultúru a kultúru iných národov či národností, jazyk, históriu svojho národa, ale aj históriu iných národov, človeka ako jedninečnú bytosť a individualitu so svojím vnútroným svetom a ľudskými právami, ktoré nemožno za žiadnych okolností haniť, poznajú usporiadanie spoločnosti, jej právny systém a vývin od najprimitívnejších zoskupení až po jej moderné chápanie, poznajú významné priemyselné, hospodárske a pošnohospodárske oblasti Slovenska i iných krajín, hlavné mestá európskych štátov, príčiny zemetrasenia, prúdenia vetrov, prílivu a odlivu... Zároveň si dáva za úlohu v rámci jednotlivých výchovný predmetov napríklad snahu vychovať zo žiakov slušných ľudí, ľudí, ktorí vedia pozdraviť, vedia sa k sebe správať, vedia spolu slušne komunikovať, majú úctu k sebe samým, ale aj úctu k druhému, vedia pozitívne ohodnoniť druhých a zároveň si vedia pozitívne vyťažiť aj zo zlých situácií, byť asertívni, vedieť povedať nie, dať a prijať kompliment, majú svoje pozitívne vzory, vedia nezištne pomôcť druhému človeku, darovať, podeliť sa... Sú vedení k tomu, aby prechovávali pozitívny vzťah k pohybu a športu, hoc jedného bude viac baviť futbal, druhého beh, tretiaho atletika, štvrtého plávanie... prekonávajú sami seba, dosahujú nové rekordy, učia sa zdravej súťaťživosti a šporotvému duchu... Pestuje sa v nich pozitívny vzťah k umeniu ako takému, učia sa rozoznávať a využívať základné kresliace techniky, maľovať, modelovať, podporuje a rozvíja sa ich kreativita, priestorové videnie, oboznamujú sa s menami najvýznamnejších svetových umelcov a maliarov... Učia sa mať vzťah ku kutlrúe a trádíciam prostredníctvom ľudových piesní, poznajú základné noty, husľový kľúč, hudobné nástroje, poznajú najvýznamnejších domácich a zahraničných velikánov vážnej hudby, ako napríklad: Eugen Suchoň, Antonín Dvořák, Antonio Vivaldi, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Giuseppe Verdi... oboznamujú sa s rôznymi hudobnými štýlmi a vývojom hudby ako takej od jej prvých a primitávnych počiatkov až po súčasnosť...

 

Zloženie PK 2017/2018:

Vedúci:

Mgr. Matej Horváth (SJL - NEJ)

 

Členovia:

Mgr. Martina Adamčová (ANJ)

PaedDr. Monika Bruncková (SJL)

Mgr. Lukáš Fusatý ( DEJ - OBN - GEG - NEJ)

Mgr. Petronela Gogolová (VYU -  VYV - ETV)

Mgr. Katarína Hazuchová (HUV)

Mgr. Anna Maťašová (NAV)

Mgr. Stanislav Rampák (TSV)

Mgr. Peter Šiška (TSV - ETV)

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    Školská 19, 922 31 Sokolovce
  • +421 33 77 37 127

Fotogaléria