Hlavné menu

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Biológia BIO
Čitateľská gramotnosť CGT
Dejepis DEJ
Etická výchova ETV
Fyzika FYZ
Geografia GEG
Hudobná výchova HUV
Chémia CHE
Individuálna logopedická starostlivosť ILI
Informatická výchova INV
Informatika INF
Matematická gramotnosť MGM
Matematika MAT
Náboženská výchova NBV
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Pracovné vyučovanie PVU
Prírodoveda PRI
Prvouka PVO
Rozvoj špecifických schopností RŠF
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Svet práce SEE
Školský klub detí ŠKD
Technika THD
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
Vlastiveda VLA
Výchova umením VUM
Výtvarná výchova VYV

© aScAgenda 2019.0.1135 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.10.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    Školská 19, 922 31 Sokolovce
  • +421 33 77 37 127

Fotogaléria