Hlavné menu

O škole História školy Personálne obsadenie školy Zvonenie Učebný plán 2018/2019 Rada školy 2018/2019 Výchovný poradca Občianske združenie

O škole

Zopár informácií o našej škole

Základná škola s materskou školou v Sokolovciach je plnoorganizovaná inštitúcia, ktorú tvorí základná škola a materská škola.

V súčasnosti má základná škola 9 tried a materská škola 2 triedy. 9 tried základnej školy tvoria 4 triedy I. stupňa a 5. tried II. stupňa. Výučbu v základnej škole zabezpečuje spolu 11 učiteľov, vrátane riaditeľky a zástupkyne. V materskej škole výučbu zabezpečujú 4 učiteľky.

Naša škola ponúka výučbu v 9 kmeňových učebniach, ktoré sa postupne modernizujú a vynovujú. Okrem týchto učební disponuje vybavenou učebňou ifnormatiky a telocvičňou. Cez leto 2017 sa nanovo vymaľovali všetky triedy, lavice a stoličky. V troch z nich sa nachádzajú interaktívne tabule, ktoré sa vyučujúci snažia pravidelne zapájať do vyučovacieho procesu, ozvláštňovať svoje hodiny a podnecovať kreativitu a tvorivosť žiakov. Postupne sa jednotlivé lavice vynovujú a dostávajú nové dosky. Počas leta 2017 prebehla kompletná rekonštrukcia potrubí, kanalizácie a sociálnych zariadení, takže žiaci sa môžu tešiť na úplne nové wc.

Vyučujúci sa snažia pracovať na rozvíjaní tvorivosti a zručností jednotlivých žiakov, snažia sa uplatňovať individuálny prístup, tvorivé a hravé metódy a motivovať žiakov k učeniu. Pripravujú deti na vedomostné i recitačné súťaže, pytagoriády či olympiády, zúčastňujú sa s nimi rôznych športových aktivít a súťaží

Škola ďalej ponúka výučbnu anglického jazyka, ktorý sa vyučuje od 3. ročníka s dotáciou 3 hodiny týždenne a od 7. ročníka výučbu nemeckého jazyka s dotáciou 1 hodina týždenne. V 7. ročníku sa zavedú predmety matematická a čitateľská gramotnosť, ktoré majú slúžiť na zlepšenie čitateľských zručností a gramotnosti v daných predmetocch a zároveň sú predprípravou žiakov na monitor, ktorý je založený predovšetkým na čítaní s porozumením.

Okrem klasických vyučovacích predmetov ponúka naša škola rôzne záujmové útvary, v ktorých môžu žiaci rozvíjať svoje schopnosti či objaviť svoj skrytý talent, ale aj množstvo exkurzií, besied, výlet, škôl v prírode a športových výcvikov.

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    Školská 19, 922 31 Sokolovce
  • +421 33 77 37 127

Fotogaléria